Zaznacz stronę

„Iustitia est voluntas ius suum cuique tribuendi.”

(Sprawiedliwość jest wolą oddawania tego, co się komu należy.)

UWAGA!

W dniach 15 – 19 kwietnia 2024 roku Kancelaria będzie zamknięta.

W tym czasie zastępstwo pełni Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Marzena Majdak.

W dalszym ciągu można kontaktować się pod numerem telefonu 696-457-889.


 

 

 

ADRES ePuap:

/KS_Nowak_Marcin/domyslna

KONTO.

BGŻ BNP PARIBAS   87 1600 1055 1883 7838 3000 0004

W tytule przelewu należy podać sygnaturę sprawy KM oraz imię i nazwisko wpłacającego.

KONTAKT.

Komornik Sądowy przyjmuje: w środy w godzinach 9:00 – 14:30.

W innych godzinach oraz w pozostałe dni komornik przyjmuje po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Kancelaria czynna jest codziennie w godzinach 9:00 – 16:00.

Właściwość.

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji komornik sądowy działa na obszarze swojego rewiru, którym jest w tym wypadku obszar właściwości Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

Jednakże wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika. Prawo wyboru komornika sądowego nie obejmuje spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Przy uwzględnieniu powyższych kryteriów tutejszy Komornik Sądowy przyjmuje sprawy z obszaru apelacji katowickiej.

DANE KANCELARII.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej

Marcin Nowak

Kancelaria Komornicza nr 13 w Bielsku-Białej

ul. Powstańców Śląskich 6/330

43-300 Bielsko-Biała

tel. 696-457-889

fax: 33 816-86-44

mail: komorniknowak@gmail.com

NIP: 937 235 53 88

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Marcin Nowak. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia 2016/679. Celem przetwarzania danych osobowych są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Komornika Sądowego,w  tym prowadzenie postępowań egzekucyjnych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5, 10 lub 12 lat od czasu zakończenia postępowania licząc od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono postępowanie – termin ten zależy od przebiegu postępowania i jego kwalifikacji dokonywanej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (Dz. z 2018 roku, poz. 2408).

Z uwagi na charakter postępowania egzekucyjnego stronom nie przysługuje prawo do żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych ani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Strony, których dane są przetwarzane przez komornika sądowego nie mają prawa żądać, aby nie podlegały decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym np. na profilowaniu (art. 22 Rozporządzenia 2016/679, tzw. RODO).

Skarga na komornika sądowego, dotycząca przetwarzania danych osobowych, przysługuje do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inspektorem ochrony danych osobowych jest pan Roman Kwieciński.

Kontakt z inspektorem: iod.bielsko.biala.003@komornik.pl